Semangat Baru Tutor dengan Pembekalan Tutor di UPBJJ-UT Surabaya

Tutor mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan tutorial, praktik dan/atau praktikum. Tutorial Tatap Muka (TTM) bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran guna memperluas, memperdalam, dan mempertajam pemahaman dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah dalam belajar mandirinya.

Selengkapnya